مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان سنجی حمل و نقل ریلی شهری و حومه

خط تراموا از میدان آزادی تا میدان جمهوری در شهر اصفهان

(مطابق ضابطه ۷۷۷ سازمان برنامه و بودجه کشور)

۱- گزارش های بخش اول مطالعات ۷۷۷ اصفهان (۱۱۵ دانلود ها)

۲- گزارش های بخش دوم مطالعات ۷۷۷ اصفهان (۱۲۱ دانلود ها)

۳- نظرات کمیته فنی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (۴۸ دانلود ها)

مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه