کتاب:

 

کتاب:

 

۱-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی.«راهنمای ساماندهی ترافیکی تقاطع‌ها». انتشارات نوپردازان، تهران، زمستان ۱۳۸۴.

۲-    نادران، علی؛ بابایی، علی؛ شاهی، جلیل.«بازرسی ایمنی راه» (در مراحل پایانی).

۳-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی.«مدیریت سانحه به کمک سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل»، (آماده چاپ).

۴-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی؛ جمال‌زاده، علیرضا.«حمل‌ونقل نوین در شهرها».انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان ۱۳۹۰.

۵-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی؛ جمال‌زاده، علیرضا.« مدیریت سیستم‌های ریلی شهری». انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان ۱۳۹۰.

۶-    نادران، علی؛ صناعی‌ها، جلیل. «طرح هندسی خیابان‌های شهری».انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان ۱۳۹۰.

۷-    نادران، علی؛ چوپانی، عبدالاحد. «مدیریت حمل‌ونقل شهری».انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان ۱۳۹۰.

۸-    نادران، علی. «آشنایی با سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل». انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تابستان ۱۳۹۰.

۹-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی.«ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری: جلد اول، بررسی تجربیات جهانی».پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. زمستان ۱۳۹۰.