زمینه های مورد علاقه:

ایمنی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، مهندسی ترافیک، مهندسی ارزش، اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌ها، حمل‌ونقل همگانی، سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل، مدیریت روسازی، مهندسی راه‌آهن، طرح هندسی، طرح روسازی.