دوره های آموزشی:

۱۳۸۲ مهندسین مشاور مترا، مهندسی ارزش

(VE Module I- Associate Value Specialist)

۱۳۸۶مهندسین مشاور طرح هفتم، دوره آموزشی نرم‌افزارهای PTV-Vision

(VISUM/VISSIM)

۱۳۸۶ مهندسین مشاور طرح هفتم، دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001-2000

۱۳۸۷ وزارت راه و ترابری، اولین دوره (دو هفته‌ای) آموزشی بازرسی ایمنی راه