تدریس در دانشگاه و کارگاه آموزشی:

۱-       تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران.

۲-       ۶ ترم تدریس در دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین.

۱-    مجری: سازمان شهرداری‌های کشور

–        اصول مدیریت حمل‌ونقل همگانی (۴ ساعت)

–        جایگاه حمل‌ونقل در مدیریت شهری (۴ ساعت)

–        خصوصی‌سازی حمل‌ونقل همگانی (۲ ساعت)

۲-    مجری: پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی

–        سیستم‌های نوین حمل‌ونقل (۱۶ ساعت)

۳-    مجری: مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران

–        مدیریت سرعت (۳ ساعت)