مقالات مجلات:

 

۱-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی. «ملاحظاتی در جانمایی اجزای ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری». مجله تازه‌های ترافیک، پاییز ۱۳۸۵.

۲-    شاهی، جلیل؛ احمدی‌نژاد، محمود؛ نادران، علی. « مروری بر تأثیر اعمال مقررات بر ایمنی تردد در کشورهای اروپایی». مطالعات مديريت ترافيك،فصلنامه علمي- ترويجي، سال سوم، شماره ۹، تابستان ۱۳۸۷.

۳-    نادران، علی. «تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدل‌های هم فزون». فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی حمل‌ونقل، سال سوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۸۹، صص ۱۵۵-۱۷۰.

 

۴-      Naderan, Ali; Shahi, Jalil, “Aggregate Crash Prediction Models: Introducing Crash Generation Concept”. Accident Analysis and Prevention, Vol 42, issue 1, pp 339-346, 2010. -ISI

۵-      Naderan, Ali; Shahi, Jalil, “Crash Generation Models: Forecasting Crashes in Urban Areas”. Transportation Research Record 2148, Journal of Transportation Research Board, Washington DC, 2010. –ISI

۶-      Naderan, Ali; Shahi, Jalil, “Effects of Modal Share on Crash Frequencies at Aggregate-Level”.Safety Science. (Under revision).–ISI

 

مقالات کنفرانس‌ها:

 

۱-    شاهی، جلیل؛ احمدی‌نژاد، محمود؛ نادران، علی. «مروری بر تأثیر اعمال مقررات بر ایمنی تردد در کشورهای اروپایی». سومین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت ترافیک. تهران ۱۷ آبان ۱۳۸۵.

۲-    عامری، محمود؛ زیاری، حسن؛ نادران، علی.«تلفیق روکش دوره‌ای راه با پروژه‌های افزایش ایمنی (انتخاب نوع بهسازی راه)». سومین همایش قیر و آسفالت ایران. تهران، آذر ۱۳۸۵.

۳-      Shahi, Jalil; Ahmadinezhad, Mahmud; Naderan, Ali, “Evaluation of Mathematical Models Used asAggregate Crash Prediction Models”. ۸th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, 2009, Shiraz University, Shiraz, Iran

۴-      Shahi, Jalil; Ahmadinezhad, Mahmud; Naderan, Ali, “Critical Review of State of the ArtAggregate Crash Prediction Models”. ۲nd International Traffic Accident Conference, October 2009, Tehran University, Tehran, Iran.

۵-      Shahi, Jalil; Shoarian Sattari, Kamal; Naderan, Ali, “Population and VKT as Measures of Exposure in Aggregate Crash Prediction Models”, ۲nd International Traffic Accident Conference, October 2009, Tehran University, Tehran, Iran.

۶-      Naderan, Ali; Shahi, Jalil, “Crash Generation Models: Forecasting Crashes in Urban Areas”. ۸۹th Annual Meeting of Transportation Research Board (TRB), Washington DC, Jan 2010.

۷-      Naderan, Ali, Babaei, Mohsen, “Assessment of Statistical Model For Aggregate Crash Prediction”. ۹۰th Annual Meeting of Transportation Research Board (TRB), Washington DC, Jan 2011.

۸-      Babaei, Mohsen, Naderan, Ali, “Simultaneous Modeling for Pavement Performance Prediction and Optimal Resource Allocation: Goal Programming Approach with an Embedded Markov Decision Process”. ۹۱st Annual Meeting of Transportation Research Board (TRB), Washington DC, Jan 2012.

۹-      Naderan, Ali; Shahi, Jalil, “Effects of Modal Share on Crash Frequencies at Aggregate-Level”.۳rd International Traffic Accident Conference, May 2012, Tehran University, Tehran, Iran.

 
مقالات منتشر نشده: ۱-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی. «ملاحظاتی در جانمایی عرضی ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری».

۲-    شاهی، جلیل؛ نادران، علی. «ملاحظاتی در جانمایی طولی ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری».

۳-      Naderan, Ali, “SWOT analysis of aggregate crash prediction models    ”(Unpublished paper).