تحصیلات تکمیلی

۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ دانشگاه تهران، کارشناسی مهندسی عمران- عمران

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناسی ارشد راه و ترابری

موضوع پایان‌نامه: طرح روسازی‌های آسفالتی به کمک پارامترهای گسیختگی برشی

استاد راهنما: دکتر محمود عامری

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ دانشگاه علم و صنعت ایران، دکترای راه و ترابری

موضوع پایان‌نامه: تخمین میزان تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدل‌های هم‌فزون (استاد راهنما: دکتر جلیل شاهی، دکتر محمود احمدی‌نژاد)