۱-داور همکار بخش ایمنی ترافیک و حمل‌ونقل همگانی کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک تهران، دوره ۷، ۸، ۹، ۱۱.

۲-عضو پنل بخش‌های ایمنی ترافیک و حمل‌ونقل همگانی کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک تهران، دوره ۱۱.

۳-پژوهشگر نمونه حمل‌ونقل همگانی، ۲۶ آذرماه ۱۳۸۶، وزارت کشور.

۴-داور همکار در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه حمل‌ونقل.

۵-داور همکار در فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی حمل‌ونقل.

۶-داور همکار در فصلنامه علمی- پژوهشی امیرکبیر: مهندسی عمران و محیط زیست.

۷-معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران.

۸-مشاور فنی کمیته فنی دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، وزارت کشور.